Regulamin

Regulamin strony internetowej inwestor.com.pl

Poniższy regulamin określa zasady korzystania serwisu internetowego www.inwestor.com.pl którego właścicielem jest Grupa Inwestor Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie.

Terminologia wykorzystana w serwisie

Adres – adres Nieruchomości.
Agencja – Inwestor Nieruchomości, prowadząca działalność w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.jedn. Dz.U. z 2000 r. Nr 46 poz. 543 z późniejszymi zmianami).
Klient – każda osoba fizyczna, osoba prawna bądź jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej lub podmiot, któremu odrębne przepisy przyznają zdolność prawną, poszukująca nieruchomości celem jej nabycia lub zbycia.
Nieruchomość – każda rzecz i prawo będące przedmiotem Oferty zmierzającej do zawarcia umowy, o której mowa w art. 180 ust. 1 ustawy o Gospodarce Nieruchomościami, a w szczególności nieruchomość gruntowa niezabudowana, nieruchomość gruntowa zabudowana, nieruchomość gruntowa z rozpoczętą budową, budynek stanowiący odrębną od gruntu nieruchomość, nieruchomość lokalowa, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu użytkowego, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, jak też udział w takim prawie oraz udział w takiej nieruchomości, o których mowa w art. 4 ustawy o Gospodarce Nieruchomościami, w art. 46 i 461 kodeksu cywilnego; w art. 2 i art. 172 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity: Dz. U. 2003 r. Nr 119 poz. 1116 z późn. zm.); w art. 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tekst jednolity: Dz. U. 2000 r. Nr 80 poz. 903 z późn. zm.) oraz w innych obowiązujących przepisach.
Oferta – propozycja składana przez właściciela Nieruchomości zmierzająca do zawarcia umowy, o której mowa w w art. 180 ust. 1 ustawy o Gospodarce Nieruchomościami, stanowiąca zaproszenie do zapoznania się z informacjami dotyczącymi Nieruchomości będącej przedmiotem tej Oferty.
Pośrednik – osoba fizyczna posiadająca licencję zawodową pośrednika w obrocie nieruchomościami nadaną w trybie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.jedn.Dz.U. z 2000 r. Nr 46 poz. 543 z późn. zm.)
Regulamin – regulamin serwisu internetowego www.inwestor.com.pl.
Serwis – strona internetowa www.inwestor.com.pl
Sprzedający – każda osoba fizyczna, osoba prawna bądź jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej lub podmiot, któremu odrębne przepisy przyznają zdolność prawną, będąca właścicielem nieruchomości lub upoważniony pełnomocnik właściciela oferujący nieruchomość do zbycia.
Transakcja – każda umowa ostateczna zawierana przez strony w wykonaniu czynności zmierzających do jej zawarcia na podstawie umowy pośrednictwa, o której mowa w w art. 180 ust. 1 ustawy o Gospodarce Nieruchomościami.
Umowa pośrednictwa – każda umowa odpowiadająca warunkom umowy pośrednictwa w świetle Ustawy o Gospodarce Nieruchomościami zawierana przez Agencję z Klientem.
Użytkownik – użytkownik serwisu www.inwestor.com.pl
Ustawa o Gospodarce Nieruchomościami – ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.jedn. Dz.U. z 2000 r. Nr 46 poz. 543 z późn. zm.).
Właściciel nieruchomości – osoba fizyczna lub osoba prawna bądź jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej lub podmiot, któremu odrębne przepisy przyznają zdolność prawną, posiadająca tytuł prawny do nieruchomości lub ograniczonego prawa rzeczowego będącego przedmiotem umowy pośrednictwa.
ZSWO – Zachodniopomorski System Wymiany Ofert.

Zasady ogólne

Serwis internetowy www.inwestor.com.pl platformą prezentującą usługi świadczone przez Grupę Inwestor oraz oferty nieruchomości oferowane przez Inwestor Nieruchomości i biura stowarzyszone w ZSWO.
Treść ofert publikowanych w serwisie wprowadzana jest na podstawie informacji udostępnianych przez właściciela nieruchomości.
Za wiarygodność informacji przedstawionych ofertach umieszczonych w serwisie odpowiedzialny jest właściciel nieruchomości.
Informacje przedstawione w ofercie maj charakter wyłącznie informacyjny. Opis i cena nieruchomości nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego
Za treść wiadomości i prawidłowość danych zawartych w formularzach wysłanych za pośrednictwem serwisu odpowiada wyłącznie użytkownik.
Inwestor Nieruchomości nie bierze żadnej odpowiedzialności za brak dostępu do serwisu wywołany awariami, przerwami technicznymi, przerwami w świadczeniu usług dostawców internetowych, utratą danych lub wskutek działań siły wyższej.
Portal nieruchomosci-online.pl nie bierze udziału w transakcjach dokonywanych przez użytkowników.
Kopiowanie lub rozpowszechnianie materiałów znajdujących się w serwisie jest zabronione. Serwis zezwala jedynie na wydruk materiałów służących wyłącznie do użytku własnego.
Użytkownikowi korzystającemu z serwisu zabrania się pobierania do wtórnego wykorzystywania w jakimkolwiek celu całości lub części bazy danych ogłoszeń serwisu.

Dane osobowe

Użytkownicy którzy wypełnili formularz: kontaktowy, zapytania o ofertę, zamówienia, zlecenia, oraz użytkownicy, którzy prenumerują bezpłatne elektroniczne publikacje w serwisie lub aktywowali powiadomienia o nowych ogłoszeniach, wyrażają zgodę na przetwarzane danych osobowych i wykorzystywanie ich tylko do wewnętrznych celów statystycznych i marketingowych. Użytkownicy mają jednocześnie prawo wglądu do swoich danych, ich poprawienia lub usunięcia.
Użytkownicy którzy wypełnili formularz: kontaktowy, zapytania o ofertę, zamówienia oraz użytkownicy, którzy prenumerują bezpłatne elektroniczne publikacje w serwisie lub aktywowali powiadomienia o nowych ogłoszeniach, wyrażają także zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną.
Skorzystanie z prawa domagania się usunięcia danych z systemu serwisu jest realizowane poprzez wysłanie wiadomości pocztą elektroniczną na adres [email protected] z podaniem imienia, nazwiska oraz adresu email użytkownika.
Skorzystanie z prawa domagania się usunięcia danych z systemu portalu jest równoznaczne z usunięciem użytkownika z bazy danych Grupy Inwestor Sp. z o.o.
Zasady zarządzania danymi osobowymi określone są również z Polityce prywatności Grupy Inwestor Sp. z o.o.

Postanowienia końcowe

Wszelkie reklamacje dotyczące działania serwisu należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres email [email protected] lub przez formularz kontaktowy.
Użytkownik serwisu oświadcza, że zapoznał się i akceptuje regulamin serwisu www.inwestor.com.pl  i go akceptuje.
Akceptując niniejszy regulamin użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 833, z późn. zm.) oraz na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych zgodnie z Ustawą z dnia 18.07.2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.02.144.1204).
Regulamin obowiązuje od chwili jego opublikowania w serwisie inwestor.com.pl
Regulamin może być w każdym czasie jednostronnie zmieniony przez właściciela serwisu w całości lub w części i obowiązuje w nowym brzmieniu od momentu opublikowania go na stronie internetowej serwisu www.inwestor.com.pl
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw.

Powyższy regulamin obowiązuje od dnia 02.01.2012